درباره ما


شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، اولین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی در صنعت نفت وگاز کشور است که با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت دانا انرژی و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در فروردین 1398 تاسیس شده است. یکی از رسالتهای آپادانا کمک به شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری باز در صنعت انرژی با تاکید بر بخش نفت و گاز و همچنین کمک به شکل گیری مراکز نوآوری انرژی در سرتاسر کشور است.

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیست‌بوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه است؛ راه‌حل‌هایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد..

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری باز برای بخش خصوصی صنعت انرژی:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت
• ایجاد مراکز نوآوری مانند مرکز نوآوری انرژیک برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذار در شرکتهای نوآفرین، نظیر صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.
• سرمایه‌گذاری در طرحهای شرکتهای نوآفرین صنعت

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیستبوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایدهها و راه‌حلهای نوآورانه است؛ راه‌حلهایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد.

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری باز برای بخش خصوصی صنعت انرژی:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت
• ایجاد مراکز نوآوری مانند مرکز نوآوری انرژیک برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذار در شرکتهای نوآفرین، نظیر صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.
• سرمایه‌گذاری در طرحهای شرکتهای نوآفرین صنعت

فعالیت‌های حوزه‌های نفت و انرژی

ApadanaVCهمکاری با ما

دریافت خدمات توسط کسب و کارها


شرکت‌های حوزه انرژی

کسب و کارهای نوپا

شرکت‌های پژوهشی و دانش بنیان

سهام داران ما