ما که هستیم  —

پیشگام سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب و کارهای نوپا

و صنایع کوچک و متوسط حوزه‌ی انرژی


بیشتر بخوانید
فعالیت‌های حوزه‌های نفت و انرژی

ApadanaVCهمکاری با ما —

دریافت خدمات توسط کسب و کارها


شرکت‌های حوزه انرژی

کسب و کارهای نوپا

شرکت‌های پژوهشی و دانش بنیان

آنان که به ما اعتماد دارند

سهامداران


مجمومه‌ای از بزرگان صنعت که منابع خود را جهت توسعه‌ی مجموعه در اختیار ما گذاشتند