آیا تعامل شرکت‌ها با استارتاپ ها می تواند سودآور نباشد؟