بازدید اعضای محترم هیات مدیره «آپادانا ونچرز» از مرکز نوآوری «انرژیک»