بازدید جناب آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری انرژیک