درباره ما


شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، اولین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی در صنعت نفت وگاز کشور است که با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت دانا انرژی و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در فروردین 1398 تاسیس شده است. یکی از رسالتهای آپادانا کمک به شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری باز در صنعت انرژی با تاکید بر بخش نفت و گاز و همچنین کمک به شکل گیری مراکز نوآوری انرژی در سرتاسر کشور است.

درباره ما


شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، اولین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی در صنعت نفت وگاز کشور است که با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت دانا انرژی و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در فروردین 1398 تاسیس شده است. یکی از رسالتهای آپادانا کمک به شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری باز در صنعت انرژی با تاکید بر بخش نفت و گاز و همچنین کمک به شکل گیری مراکز نوآوری انرژی در سرتاسر کشور است.

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیست بوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایدهها و راه‌حلهای نوآورانه است؛ راه‌حلهایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد.

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری باز برای بخش خصوصی صنعت انرژی:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت
• ایجاد مراکز نوآوری مانند مرکز نوآوری انرژیک برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذار در شرکتهای نوآفرین، نظیر صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.
• سرمایه‌گذاری در طرحهای شرکتهای نوآفرین صنعت

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیستبوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایدهها و راه‌حلهای نوآورانه است؛ راه‌حلهایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد.

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری باز برای بخش خصوصی صنعت انرژی:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت
• ایجاد مراکز نوآوری مانند مرکز نوآوری انرژیک برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذار در شرکتهای نوآفرین، نظیر صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.
• سرمایه‌گذاری در طرحهای شرکتهای نوآفرین صنعت

تیم ما

مهدی غلاملو
مدیر عامل
طیبه کاظمی
سرمایه‌گذاری
مجتبی سرانجام‌پور
توسعه کسب و کار
فاطمه کریمی
مالی
فاطمه کربلایی
اداری

 
 
 

سهام داران ما


 

سهام داران ما