درباره ما


شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، اولین صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر تخصصی صنعت نفت وگاز کشور میباشد که با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت دانا انرژی و شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در فروردین 1398 تاسیس شده است. یکی از رسالتهای آپادانا حمایت از شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری صنعت انرژی با تاکید بر صنایع نفت و گاز کشور، از جمله کمک به شکل گیری مراکز نوآوری انرژی در سرتاسر کشور میباشد. مجموعه حاضر در راستای کمک به تحقق این هدف و تشریح عملکرد مراکز نوآوری انرژی تهیه شده است، امید است که کامی در جهت توسعه فناورانه صنعت انرژی کشور باشد.

درباره ما


شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، اولین صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر تخصصی صنعت نفت وگاز کشور میباشد که با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت دانا انرژی و شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در فروردین 1398 تاسیس شده است. یکی از رسالتهای آپادانا حمایت از شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری صنعت انرژی با تاکید بر صنایع نفت و گاز کشور، از جمله کمک به شکل گیری مراکز نوآوری انرژی در سرتاسر کشور میباشد. مجموعه حاضر در راستای کمک به تحقق این هدف و تشریح عملکرد مراکز نوآوری انرژی تهیه شده است، امید است که کامی در جهت توسعه فناورانه صنعت انرژی کشور باشد.

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری برای بخش خصوصی صنعت انرژی، شامل:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت انرژی از طریق فرهنگسازی، ایجاد کانونهای استارتاپی دانشگاهی و مدرسه‌های کارآفرینی انرژی.
• ایجاد مراکز نوآوری برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری بر روی شرکتهای نوآفرین، شامل صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیستبوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایدهها و راه‌حلهای نوآورانه است؛ راه‌حلهایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد.

ماموریت


اقدام برای تسهیل شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف یک زیست‌بوم نوآوری برای بخش خصوصی صنعت انرژی، شامل:
• کمک به تکوین و ارتقای فرهنگ نوآوری در صنعت انرژی از طریق اقدامات رسانه‌ای و آموزشی.
• کمک به جذب استعدادهای جوان دانشگاهی به سمت کارآفرینی نوآورانه در صنعت انرژی از طریق فرهنگسازی، ایجاد کانونهای استارتاپی دانشگاهی و مدرسه‌های کارآفرینی انرژی.
• ایجاد مراکز نوآوری برای کمک به زایش ایده‌ها و راه‌حلهای نوآورانه برای مسائل خاص صنعت انرژی
• ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری بر روی شرکتهای نوآفرین، شامل صندوق پژوهش و فناوری و صندوق جسورانه بورسی.
• ایجاد یک شبکه‌ی غنی و ارزشمند از بازیگران مختلف و فعالان صنعت انرژی اعم از کارآفرینان، متخصصان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران.

چشم انداز


شکل‌دهی به یک زیستبوم نوآوری زنده و پویا برای بخش خصوصی صنعت انرژی که بستری مناسب برای زایش و بالندگی ایدهها و راه‌حلهای نوآورانه است؛ راه‌حلهایی که به رفع چالشهای سهامداران، پیشرفت صنعت انرژی، تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد.


 
 
 

سهام داران ما


 

سهام داران ما