خدمات ما


آپادانا قصد دارد خدماتی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط ، کسب و کارهای نوپا در حوزه‌ی انرژی و همچنین شرکتهای دانش بنیان در حوزه انرژی ارائه کند.

خدمات مستقیم


آپادانا قصد دارد خدماتی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط ، کسب و کارهای نوپا در حوزه‌ی انرژی و همچنین شرکتهای دانش بنیان در حوزه انرژی ارائه کند.