یاری دهندگان ما در عرصه‌ی سرمایه گذاری و مشارکت

حامیان مجموعه


ایجاد

مشارکت


شناسایی

ارزیابی


توسعه

راهبری

همکاری با ما —

دریافت خدمات توسط کسب و کارها


شرکت‌های حوزه انرژی

کسب و کارهای نوپا

شرکت‌های پژوهشی و دانش بنیان